NTP服务器列表 - 易维网

NTP服务器列表

分类:NTP服务器 ; 热度:1008 ; 最后更新于2021 年 06 月 23 日

tohnnystohnnys

timg.jpg
致力于为所有人提供更易用更快速更稳定更安全的NTP服务。
推荐您使用域名,而非IP地址,以免出现IP地址变动影响使用的情况!

因流量巨大,本站决定即日起不再提供NTP服务。

(`)
210.72.145.44 (国家授时中心服务器IP地址)
133.100.11.8 日本 福冈大学
time-a.nist.gov 129.6.15.28 NIST, Gaithersburg, Maryland
time-b.nist.gov 129.6.15.29 NIST, Gaithersburg, Maryland
time-a.timefreq.bldrdoc.gov 132.163.4.101 NIST, Boulder, Colorado
time-b.timefreq.bldrdoc.gov 132.163.4.102 NIST, Boulder, Colorado
time-c.timefreq.bldrdoc.gov 132.163.4.103 NIST, Boulder, Colorado
utcnist.colorado.edu 128.138.140.44 University of Colorado, Boulder
time.nist.gov 192.43.244.18 NCAR, Boulder, Colorado
time-nw.nist.gov 131.107.1.10 Microsoft, Redmond, Washington
nist1.symmetricom.com 69.25.96.13 Symmetricom, San Jose, California
nist1-dc.glassey.com 216.200.93.8 Abovenet, Virginia
nist1-ny.glassey.com 208.184.49.9 Abovenet, New York City
nist1-sj.glassey.com 207.126.98.204 Abovenet, San Jose, California
nist1.aol-ca.truetime.com 207.200.81.113 TrueTime, AOL facility, Sunnyvale, California
nist1.aol-va.truetime.com 64.236.96.53 TrueTime, AOL facility, Virginia
——————————————————————————————————
ntp.sjtu.edu.cn 202.120.2.101 (上海交通大学网络中心NTP服务器地址)
s1a.time.edu.cn 北京邮电大学
s1b.time.edu.cn 清华大学
s1c.time.edu.cn 北京大学
s1d.time.edu.cn 东南大学
s1e.time.edu.cn 清华大学
s2a.time.edu.cn 清华大学
s2b.time.edu.cn 清华大学
s2c.time.edu.cn 北京邮电大学
s2d.time.edu.cn 西南地区网络中心
s2e.time.edu.cn 西北地区网络中心
s2f.time.edu.cn 东北地区网络中心
s2g.time.edu.cn 华东南地区网络中心
s2h.time.edu.cn 四川大学网络管理中心
s2j.time.edu.cn 大连理工大学网络中心
s2k.time.edu.cn CERNET桂林主节点
s2m.time.edu.cn 北京大学
(`)


评论卡